over Djalan Pienter

Met ondersteuning van In voor Zorg!, een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, is Djalan Pienter begin 2012 van start gegaan. Een projectgroep waar medewerkers van Raffy en Pelita zitting in hadden, heeft de bestaande kennis en producten geinventariseerd op basis waarvan de nieuwe Djalan Pienter producten zijn ontwikkeld. Djalan Pienter ambassadeurs zijn getraind om kennis over de producten over te dragen aan medewerkers in zorg- en welzijnsinstellingen die te maken hebben met Indische en Molukse ouderen. Drie zorginstellingen, te weten Humanitas, locatie De Evenaar in Rotterdan, St. Jacob, locatie Schalkweide in Haarlem en WoonZorgcentra Haaglanden, locatie De Waterhof in Den Haag, hebben de producten in een pilot uitgevoerd. De bevindingen zijn zo positief beoordeeld, dat Djalan Pienter nu als kennisnetwerk wordt voorgezet. Het doel van Djalan Pienter is het vergroten van doelgroep en context specifieke kennis en kunde onder professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor zorg en welzijn voor Indische en Molukse ouderen in intramurale en extramurale setting. Daarnaast is het streven de netwerken van de organisaties met elkaar te verbinden  zodat er een landelijk netwerk ontstaat dat tijdig de zorg- en welzijnsvragen van de doelgroep op weet te vangen.

Cultuurspecifieke zorg volgens Djalan Pienter

Achtergrond Djalan Pienter

Woonzorg centrum Raffy

Stichting Pelita

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen

Cultuurspecifieke zorg volgens Djalan Pienter

Met cultuurspecifieke zorg wordt bij Djalan Pienter bedoeld: zorg en welzijn waarin de sociaalculturele en historische achtergrond van Indische en Molukse ouderen het uitgangspunt is. Gewoonten, gebruiken, normen en waarden, sociale omgangsvormen, taal en godsdienst staan hierin centraal. Daarbij is kennis over betekenisvolle ervaringen uit het verleden van de oudere van essentieel belang voor een beter inzicht in zijn/haar huidige  gedrag en biedt deze kennis handvatten om de zorg daarop aan te passen.

Terug naar boven.

Achtergrond Djalan Pienter

Sinds de jaren vijftig vervullen Woonzorgcentrum Raffy en Stichting Pelita een betekenisvolle rol voor de Indische en Molukse ouderen op het gebied van welzijn en zorg. Raffy levert een breed aanbod van zorgverlening aan Indische en Molukse ouderen, waaronder verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, dagverzorging (zowel binnen als buiten Raffy), zorg thuis en maaltijdservices. Stichting Pelita is een landelijke organisatie die maatschappelijk werk- en dienstverlening biedt aan Indische en Molukse oorlogsgetroffenen. Voor beide organisaties is het bieden van cultuurspecifieke zorg en welzijn aan deze doelgroep altijd het uitgangspunt geweest. Ze hebben hier gedurende de afgelopen decennia dan ook veel kennis, ervaring en deskundigheid in opgedaan.

Terug naar boven.

Woonzorg centrum Raffy

De zorgvraag van ouderen die in een verzorgingshuis wonen wordt mede bepaald door hun culturele achtergrond. In verzorgingshuis Raffy wonen zowel Molukse als Indische ouderen. Raffy maakt zich sterk om voor beide groepen zo goed mogelijke zorg, toegesneden op de eigen achtergronden en cultuur, te bieden. Aangezien ze beiden uit het voormalig Nederlands-Indië afkomstig zijn, mag het duidelijk zijn dat deze ouderen veel gemeenschappelijk hebben. Toch is het belangrijk dat als we spreken over dé cultuur van de mensen die afkomstig zijn uit het voormalig Nederlands-Indië, we ons moeten realiseren dat er sprake is van een grote verscheidenheid binnen deze gemeenschap. Dit geldt voor zowel het verleden en de ervaringen in de oorlog als hun oorsprong en godsdienst. Het voormalig Nederlands-Indië was namelijk een grote archipel met heel veel grotere en kleinere eilanden, elk met zijn eigen gewoonten en gebruiken. Er is dus allerminst sprake van één homogene groep.

Terug naar boven.

Stichting Pelita

Pelita biedt hulp- en dienstverlening  aan oorlogsgetroffenen uit het voormalig Nederlands – Indië en neemt daarbij de sociale, culturele en historische context als uitgangspunt. Pelita begeleidt aanvragen in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen door het opstellen van sociale rapportages over de ondergane oorlogservaringen.  Een tweede kerntaak van Pelita is de sociale dienstverlening in het kader waarvan verspreid in het land doelgroep bijeenkomsten worden georganiseerd zoals Masoek Sadja’s (inloop dagen), eettafels en sociale contact groepen. Daarnaast investeert Pelita in het ontwikkelen, verbinden en ondersteunen van netwerken uit de Indische en Molukse gemeenschap van waaruit informele zorg aan de doelgroep kan worden georganiseerd, als aanvulling op de formele zorg. Ten slotte kan Pelita maatschappelijk werkers in het land inschakelen voor de begeleiding van hen die, als gevolg van oorlogs- en geweldservaringen, problemen ervaren in hun huidige functioneren. Ook is er aandacht voor vragen of problemen van de tweede en/of latere generaties.

Terug naar boven.

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen

Het belangrijkste doel van de LSMO is het bevorderen van welzijn van Molukse ouderen in Nederland. Om hier aan bij te kunnen dragen onderhoudt LSMO nauwe contacten met ouderenwerkgroepen in het land. Met behulp van deze vrijwilligersgroepen wordt LSMO steeds op de hoogte gehouden van de zorgbehoefte van Molukse ouderen en de mate waarin zij gebruik maken van het aanbod op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Wanneer vrijwilligersgroepen behoefte hebben aan ondersteuning, bijvoorbeeld in het kader van het begrijpelijk maken van de transities in de langdurige zorg, biedt LSMO ondersteuning in de vorm van scholing. Activiteiten van ouderenwerkgroepen die bijdragen aan het langer zelfstandig functioneren van Molukse ouderen in de samenleving worden eveneens door LSMO ondersteund.