Stappenplan om te komen tot een cultuurspecifieke ontmoeting

Stappenplan cultuurspecifieke ontmoeting

 Praktijkervaring van Raffy en Pelita wijst uit dat bij Indische en Molukse ouderen pas in een laat stadium duidelijk wordt dat meer zorg nodig is. De trotse cultuur en de opvang door de eigen gemeenschap kan de noodzaak voor intensievere zorg lange tijd maskeren. Door deze ouderen een ontmoetingsactiviteit aan te bieden waarin zij de eigen taal kunnen spreken en de sfeer en bejegening herkenbaar zijn, voelen zij zich veiliger en prettiger en uiten zij zich gemakkelijker. Door meer te investeren in hun welzijn, kunnen deze ouderen bijvoorbeeld langer thuis wonen. Vaak wordt daarmee ook voorkomen dat deze specifieke groep ouderen een beroep op zwaardere zorgvormen moeten doen of extra ziek in een intramurale setting terechtkomt. (bron: www.invoorzorg.nl)

In de projectfase heeft Djalan Pienter samen met Woonzorgcentrum Humanitas, lokatie de Evenaar in Rotterdam, de stappen doorlopen om te komen tot een cultuurspecifieke ontmoeting. Hierbij blijkt dat het toeleidingstraject waarin de eerste contacten worden gelegd met de sleutelfiguren, het sociale netwerk en de ouderen zelf van groot belang is. Tegelijkertijd wordt in de gaten gehouden of er binnen de instelling, op verschillende niveaus binnen de organisatie, draagvlak is om een dergelijke ontmoeting te organiseren en uit te werken tot een structureel zorgaanbod. Tijdens het toeleidingstraject worden signalen van zorgvragen inmiddels opgevangen en opgepakt om de volgende stappen te kunnen zetten.

Welke stappen zijn van belang in het toeleidingstraject?:

  • Neem zeker een jaar de tijd voor de eerste stappen van het toeleidingstraject.
  • Breng de motivatie om te komen tot een cultuurpecifieke ontmoeting van de instelling en van de doelgroep in kaart.
  • Maak kennis met meerdere sleutelfiguren en maak van te voren duidelijk wat je gezamenlijk met hen wilt bereiken. Iemand die de taal spreekt en deel uitmaakt van de doelgroep hoeft niet de juiste sleutelfiguur te zijn.
  • Maak een sociale kaart van het netwerk van de doelgroep. Vraag hierbij ondersteuning van sleutelfiguren .
  • Verdiep je in de cultuur en de geschiedenis van de doelgroep. Hier wordt niet een uitgebreide studie mee bedoeld, maar kennis over een aantal belangrijke gebeurtenissen draagt bij aan een goede eerste kennismaking.
  • Maak een uitgebreide procesbeschrijving vanaf het eerste contact tot en met de evaluatie van de eerste ontmoetingsbijeenkomst.
  • Zoek niet alleen naar culturele verschillen maar ook naar overeenkomsten.
  • Bedenk dat onderdelen van cultuurspecifieke zorg goed inzetbaar zijn voor meerdere bewoners dan alleen die tot de doelgroep behoren.

Over de genoemde items kan Djalan Pienter u uitgebreid informeren en adviseren. Indien u een cultuurspecifieke ontmoeting overweegt, een impuls wilt geven, of wilt doorontwikkelen tot een structureel zorg- en welzijnsaanbod, neem dan gerust contact met ons op.